ALTA OBLIGATÒRIA A LA SEGURETAT SOCIAL PER ALS ALUMNES EN PRÀCTIQUES NO REMUNERADES A LES EMPRESES

ALTA OBLIGATÒRIA A LA SEGURETAT SOCIAL PER ALS ALUMNES EN
PRÀCTIQUES NO REMUNERADES A LES EMPRESES
Benvolguts clients,
A partir de l’1 de gener de 2024, serà obligatori donar d’alta a la Seguretat Social als alumnes
que facin pràctiques no remunerades a les empreses. Aquelles empreses que facin acords de
col·laboració amb escoles de formació professional i universitats, hauran de fer la tramitació
d’alta i cotitzar per aquests alumnes durant el període de pràctiques sempre que no ho
assumeixi el mateix centre formatiu. Per tal de fer-ho serà necessari que l’alumne obtingui el
NAF que l’acrediti com a afiliat a la Seguretat Social.
Les cotitzacions d’alumnes en pràctiques no remunerades seran bonificades i tot indica que
tindran una reducció del 95% sobre les quotes. Serà obligatori indicar, al final de cada
trimestre, els dies de pràctiques realitzades per l’alumne, i això determinarà l’import de les
cotitzacions a la Seguretat Social, ja que les quotes d’aquest col·lectiu serà per trimestres i no
mensuals com els treballadors per compte aliè.
Preguem que totes aquelles empreses amb alumnes en pràctiques no remunerades a partir de
l’1 de gener de 2024, inclosos els que tenen l’acord anterior a aquesta data i continuen fent
pràctiques, que ens enviïn l’acord formatiu per procedir (si és necessari) a l’alta de l’alumne a
la Seguretat Social a partir de la data citada.
Poden obtenir més informació mitjançant els canals de contacte habituals (e-mail o telèfon).
Rebin una cordial salutació
ALTA OBLIGATORIA A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA ALUMNOS EN PRÁCTICAS
NO REMUNERADAS EN LAS EMPRESAS
Apreciados clientes,
A partir del 1 de enero de 2024, será obligatorio dar de alta en la Seguridad Social a los
alumnos que hagan prácticas no remuneradas en las empresas. Aquellas empresas que hagan
acuerdos de colaboración con escuelas de formación profesional y universidades, deberán
realizar el alta y cotizar por estos alumnos durante el periodo de prácticas siempre y cuando
no lo asuma el propio centro formativo. Para poder hacerlo, será necesario que el alumno
obtenga el NAF que lo acredite como afiliado a la Seguridad Social.
Las cotizaciones de los alumnos en prácticas no remuneradas serán bonificadas, y todo
indica a que tendrán una reducción del 95% sobre las cuotas. Será obligatorio indicar, al final
de cada trimestre, los días de prácticas realizadas por el alumno, y esto determinará el importe
de las cotizaciones a la Seguridad Social, ya que las cuotas de este colectivo serán por trimestre,
y no mensuales como los trabajadores por cuenta ajena.
Rogamos a todas aquellas empresas con alumnos en prácticas no remuneradas a partir
del 1 de enero de 2024, incluidos los que tienen un acuerdo anterior y continúan haciendo
prácticas, que nos envíen el acuerdo formativo para valorarlo y proceder (si es necesario) a dar
de alta al alumno en la Seguridad Social a partir de la fecha indicada.
Pueden obtener más información mediante los canales de contacto habituales (email o
teléfono).
Reciban un cordial saludo