LA NOVA REFORMA LABORAL - RDL 32/2021

Benvolgut client,

 

Mitjançant la present, el volem informar que el passat 30 de desembre de 2021 va sortir publicat al BOE el RDL 32/2021 sobre novetats importants i mesures urgents de reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en el treball i la transformació del mercat laboral.

 

Cal destacar, que una de les novetats fa referència a la temporalitat dels contractes. La legislació ens dona un període transitori de tres mesos per que les empreses s’adaptin a les noves condicions de contractació, i cal que de manera gradual, tots els contractes que així ho requereixin, siguin adaptats a la nova legislació.

 

El més important a tenir en compte és que a partir d’ara, tots els contractes que es facin es consideren indefinits llevat que es pugui justificar la seva temporalitat. La nova legislació dona uns supòsits molt limitats per poder fer contractacions temporals; d’aquesta manera, desapareix el contracte d’obra o servei; i la contractació temporal per circumstàncies de la producció es podrà dur a terme únicament en supòsits molt específics que siguin imprevisibles com increments puntuals de feina per comandes no cícliques que es pugui demostrar o que derivin de les circumstàncies puntuals del mercat, o bé per un increment de comandes puntual que es produeixi durant un desajust temporal de l’ocupació estable (contractes indefinits) disponible a l’empresa.

 

Pel que fa als contractes de substitució ja sigui per baixes de malaltia, maternitat, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància, els destinats a completar la jornada a una persona amb jornada reduïda per causa legal o durant el procés de selecció per un lloc de treball indefinit, (màxim 3 mesos), es podran seguir fent com fins ara, incloent una millora en la que es permetrà contractar a la persona substituta fins a 15 dies abans que es faci efectiva aquesta substitució. També es mantenen inalterables els contractes temporals de foment de l’ocupació per discapacitats, víctimes de violència de gènere o en situació d’exclusió social

 

També s’implanta un recàrrec de 26€ per treballador per aquells contractes amb una durada inferior a 30 dies.

 

Una novetat molt important la trobem en matèria de sancions, ja que per aquells contractes temporals que Inspecció no trobi justificació a la seva temporalitat, s’aplicaran sancions de fins a 10.000€ per cada treballador.

 

Des de la nostra assessoria, recomanem a totes les empreses que vulguin contractar treballadors, que intentin adaptar-se a la nova normativa, i que donin preferència als contractes indefinits o bé amb la modalitat de fixes discontinus, ja que l’Estat vol que sigui a partir d’ara la prioritària per tal de desincentivar la temporalitat, i s’ha inclòs en aquests RDL noves casuístiques per poder contractar treballadors fixes discontinus, ja que es considerarà adequat per activitats estacionals, de temporada així com aquells que siguin de prestació intermitent ja tinguin períodes d’execució determinats o indeterminats.

 

Per ampliar aquesta informació poden contactar amb el nostre despatx si ho considera oportú.

 

Arenys de Munt, 18 de febrer de 2022

 

Arenys Consulting SL