AJUTS PEL PAGAMENT TOTAL O PARCIAL DE LA RENDA DE LLOGUER

AJUTS PEL PAGAMENT TOTAL O PARCIAL DE LA RENDA DE LLOGUER

GENERALITAT DE CATALUNYA

Ajuts al lloguer destinats a persones en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID-19

 

Ø Requisits

 

§  Que el llogater o qualsevol dels membres de la unitat familiars trobin en algun dels següents supòsits com a conseqüència del COVID-19:

-       Passar a estar en situació d’atur.

-       Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO).

-       Jornada reduïda de treball per motiu de cures.

-       Altres circumstàncies similars que provoquin una reducció dels ingressos de la unitat familiar.

§  El conjunt d’ingressos dels membres de l’uniat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut no siguin superiors 1.613,52 € mensuals.

Aquest màxim s’amplia fins a 2.151,36 € mensuals depenent de la situació de cada unitat familiar:

-       per a cada fill/a a càrrec.

-       per cada persona gran de 65 anys.

-       Per cada persona amb discapacitat (igual o superior al 33%), dependència o malaltia d’incapacitat permanent.

§  Que la suma de la renda del lloguer, les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge sigui igual o superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

§  Tenir residència legal a Catalunya.

§  Que la persona sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer i que constitueixi el seu domicili habitual.

§  El sol·licitant ha de poder acreditar el pagament realitzat de la renda de lloguer els mesos de gener, febrer i mar 2020.

§  L’ import de la renda del lloguer no pot ser superior a 900 €.

§  Que els membres de la unitat familiar compleixin les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

 

 

Ø Documentació requerida

Dependrà de la situació de la persona llogatera o la de qualsevols dels membres de la unitat familiar:

 

-       Documentació relativa al contracte d’arrendament i a la unitat familiar.

-       Documentació relativa als ingressos.

-       Documentació relativa als subministraments bàsics de l’habitatge.

-       Documentació relativa al pagament dels ajuts.

-       Documentació que l’Administració revisarà d’ofici per mitjans telemàtics.

 

Ø Termini

Del 19 de maig de 2020 al 30 de setembre de 2020.

 

Ø Quantia màxima i límit temporal de l’ajut

 

-       Durada màxima de 6 mesos.

-       Quanties màximes depenent de la ubicació de l’habitatge.

Barcelona ciutat: 750 euros mensuals.

Demarcació de Barcelona: 750 euros mensuals.

Demarcació de Girona: 500 euros mensuals.

Demarcació de Tarragona: 500 euros mensuals.

Demarcació de Lleida: 450 euros mensuals.

Demarcació de les Terres de l'Ebre: 350 euros mensuals.

No pot superar la renda de lloguer pactada al contracte d’arrendament.

 

Ø Incompatibilitats

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per les mateixes mensualitats del mateix any. Si el sol·licitant es beneficia d’altres ajuts per al pagament del lloguer, la suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no podrà ser superior a 5.400 euros.

 

 

En el cas que necessiteu que des d’ Arenys Consulting us tramitem l’ajut podeu enviar un email a : ajuts@arenysconsulting.net i us informarem.