SUBVENCIONS PER A LA MODERNITZACIÓ DEL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ - ARENYS DE MUNT

 

 

AJUTS COVID-19 AL COMERÇ, AUTÒNOMS I EMPRESES

 

 

 

AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT

SUBVENCIONS PER A LA MODERNITZACIÓ DEL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ

 

Ø  Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar les actuacions que fonamenten el seu atorgament, sempre que reuneixin les següents condicions:

 

Ø  Requisits

-       Persones físiques o jurídiques, titulars d’una activitat econòmica del sector comercial minorista, del sector serveis o de l’àmbit de la restauració, realitzada en establiment permanent del terme municipal d’Arenys de Munt, que executin les obres o millores abans de la finalització de l’any 2020.

-       Que estiguin al corrent de pagament amb l’Ajuntament.

-       Els establiments han d’estar ubicats a peu de carrer i han d’estar exercint l’activitat en la data de convocatòria d’aquestes bases.

-       Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

 

 

Ø  Què es subvenciona

a)     Intervencions amb incidència en l’estètica de l’establiment, valorant, sobretot, aquelles que es facin a l’exterior.

b)     Intervencions que es facin a l’interior dels comerços.

c)     Altres:

-       Es podran imputar les despeses corresponents als dissenys i projectes, producció i instal·lació, així com a despeses en taxes, llicències, projectes i honoraris tècnics

-       Implementació de procediments e-commerce i TIC

 

En cap cas el seu cost pot ser superior al valor del mercat.

Per a la consideració de despesa efectuada és necessari que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.

 

Ø  Import

Import màxim per a aquests establiments serà de 1.500 €.

En el cas que hi hagi sobrant, es distribuirà proporcionalment entre les subvencions atorgades en funció de la puntuació i es podrà superar el límit de 1.000 € amb un màxim de 2.500 €.