SUBVENCIONS A LES EMPRESES PER AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES - ARENYS DE MUNT

 

 

AJUTS COVID-19 AL COMERÇ, AUTÒNOMS I EMPRESES

 

 

 

AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT

SUBVENCIONS A LES EMPRESES PER AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES

 

Ø  Qui ho pot sol·licitar?

Empreses que disposin d'un centre de treball a Arenys de Munt.

Requisits

Empresa:

-       Tenir un centre de treball al terme municipal d'Arenys de Munt.

-       Haver contractat un/a treballador/a menor de 30 anys o major de 45 o que, independentment de la franja d’edat, hagin perdut la feina durant la vigència del decret d’estat d’alarma i amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La durada del contracte no podrà ser inferior a 6 mesos. S’adjuntarà còpia del contracte de treball a la sol·licitud de subvenció.

-       No haver contractat en els últims 6 mesos la persona en el mateix lloc de treball que se subvenciona per a la contractació subvencionada.

-       No haver reduït la plantilla ni haver efectuat acomiadaments qualificats d’improcedents o nuls de treballadors/es en els 6 mesos anteriors a la data de la contractació per a la qual se sol·licita la subvenció.

-       Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt, l’Agència Tributària i la Seguretat Social a la data de la sol·licitud de subvenció i durant la vigència del període subvencionat.

-       No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel RD Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

-        Complir amb l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes.

-        Estar en possessió dels permisos corresponents a l’activitat.

Persona contractada:

-       Estar empadronades al municipi d'Arenys de Munt amb una antiguitat mínima de 6 mesos anteriors a la data de la convocatòria de la subvenció.

-       No haver complert els 30 anys o haver complert els 45 anys, a la data d’inici del contracte, o haver perdut la feina durant la vigència de l’estat d’alarma decretat per COVID-19.

-       Ser persones desocupades que constin inscrites com a demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya.

-       No tenir relació de parentiu amb el treballador/a autònom o empresari/ària que el contracti fins el segon grau de consanguinitat o d’afinitat.

 

Ø  Import:

La quantia de la subvenció a concedir es determinarà en relació als punts assignats amb un màxim de 2.500 € per sol·licitud i sense sobrepassar el 50% del cost de les despeses subvencionables i de forma proporcionada a la puntuació assolida.

En cas que existeixi sobrant, aquest es distribuirà proporcionalment entre les subvencions atorgades en funció de la puntuació obtinguda. En aquest cas es podrà superar el límit de 2.500 euros amb un màxim del 75% del cost de  les despeses subvencionables.

 

Ø  Despesa subvencionable

Retribució salarial bruta, inclòs el prorrateig de les pagues extraordinàries, i les cotitzacions a la Seguretat Social de l'empresa de les persones contractades per a les quals se sol·licita la subvenció. Són despeses subvencionables quan el beneficiari de la subvenció les abona efectivament.

Totes les despeses que s'imputin hauran de ser despeses efectivament pagades.

 

Ø  No podran ser subvencionables:

Els costos generats pel personal durant períodes de vacances no efectuades, dietes i indemnitzacions per mort, acomiadament, suspensió, cessament i percepcions per matrimoni o per finalització de contracte.

En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.