SALARI MÍNIM VIGENT PER A L'ANY 2019


En el BOE de 27 de desembre s'ha publicat el Real Decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual

es fixa el salari mínim interprofessional per al 2019. Seguidament indiquem els aspectes més rellevants:

VIGÈNCIA: De l'1 de gener al 31 de desembre de 2019

L'increment que representa un percentatge d'augment del 22,30 respecte al SMI de l'any 2018, afecta a les activitats d'Agricultura, indústria i serveis sense limitació de sexe ni edat.

La seva quantia queda establerta en els següents imports:

  • SMI dia: 30 euros
  • SMI mensual: 900 euros
  • SMI anual: 12.600 euros, amb inclusió de les pagues extres 

Els imports indicats s'entenen referits a la jornada legal de treball en cada activitat sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius. Si es realitza jornada inferior es percebran a prorrata.

Treballadors eventuals i temporers

  • Quan els serveis a una sola empresa no excedeixin de 120 dies, la quantia a percebre no podrà ser inferior a 42,62 euros per jornada legal d'activitat.

Empleats de la Llar familiar

Els empleats de la llar que treballin per hores i en règim extern, l'import de l'hora efectivament treballada serà de 7,04 euros.

Com sempre, per a qualsevol dubte o més informació sobre aquest tema et pots dirigir al nostre servei d'assessoria laboral, al tel. 93.795.14.90.