Serveis

 

Assessoria Fiscal

 

 

Assessoria Comptable

 

Assessora Laboral

 


 

Comunitats de Propietaris

 

Assegurances

 

Advocats


Consultoria i empreneduria

 

Registre de Marques

 

Declaració de la RendaNovetats

Medidas de apoyo a los trabajadores autónomos en el ámbito de la Seguridad Social

Medidas de apoyo a los trabajadores autónomos en el ámbito de la Seguridad Social

 

 

        El Real Decreto-ley 24/2020 (BOE 27-06-2020) establece medidas para la protección de los trabajadores autónomos, en el ámbito de la Seguridad Social, en sus artículos 8,9 y 10.

 

 

        Exención en la cotización de los autónomos que hayan percibido la prestación extraordinaria por cese de actividad durante el estado de alarma, que será del 100% en el mes de julio, del 50% en agosto y del 25% en septiembre de 2020.

 

        A partir del 1 de julio de 2020, el trabajador autónomo incluido en el RETA, o en el REMAR que estuviera de alta en estos Regímenes y viniera percibiendo el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, tendrá derecho a una exención de sus cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional: del 100% de las cotizaciones correspondientes al mes de julio, del 50% de las cotizaciones correspondientes al mes de agosto, y del 25% de las cotizaciones correspondientes al mes de septiembre.

 

 

        La base de cotización que se tendrá en cuenta a efectos de la determinación de la exención será la base de la cotización que tuviera en cada uno de los meses indicados.

 

        La exención en la cotización de los meses de julio, agosto y septiembre se mantendrán durante los periodos en los que los trabajadores perciban prestaciones por incapacidad temporal o cualquiera otros subsidios siempre que se mantenga la obligación de cotizar.

        Esta exención de cotización será incompatible con la percepción de la prestación por cese de actividad.

 

 

 

AJUTS PEL PAGAMENT TOTAL O PARCIAL DE LA RENDA DE LLOGUER

AJUTS PEL PAGAMENT TOTAL O PARCIAL DE LA RENDA DE LLOGUER

GENERALITAT DE CATALUNYA

Ajuts al lloguer destinats a persones en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID-19

 

Ø Requisits

 

§  Que el llogater o qualsevol dels membres de la unitat familiars trobin en algun dels següents supòsits com a conseqüència del COVID-19:

-       Passar a estar en situació d’atur.

-       Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO).

-       Jornada reduïda de treball per motiu de cures.

-       Altres circumstàncies similars que provoquin una reducció dels ingressos de la unitat familiar.

§  El conjunt d’ingressos dels membres de l’uniat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut no siguin superiors 1.613,52 € mensuals.

Aquest màxim s’amplia fins a 2.151,36 € mensuals depenent de la situació de cada unitat familiar:

-       per a cada fill/a a càrrec.

-       per cada persona gran de 65 anys.

-       Per cada persona amb discapacitat (igual o superior al 33%), dependència o malaltia d’incapacitat permanent.

§  Que la suma de la renda del lloguer, les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge sigui igual o superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

§  Tenir residència legal a Catalunya.

§  Que la persona sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer i que constitueixi el seu domicili habitual.

§  El sol·licitant ha de poder acreditar el pagament realitzat de la renda de lloguer els mesos de gener, febrer i mar 2020.

§  L’ import de la renda del lloguer no pot ser superior a 900 €.

§  Que els membres de la unitat familiar compleixin les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

 

 

Ø Documentació requerida

Dependrà de la situació de la persona llogatera o la de qualsevols dels membres de la unitat familiar:

 

-       Documentació relativa al contracte d’arrendament i a la unitat familiar.

-       Documentació relativa als ingressos.

-       Documentació relativa als subministraments bàsics de l’habitatge.

-       Documentació relativa al pagament dels ajuts.

-       Documentació que l’Administració revisarà d’ofici per mitjans telemàtics.

 

Ø Termini

Del 19 de maig de 2020 al 30 de setembre de 2020.

 

Ø Quantia màxima i límit temporal de l’ajut

 

-       Durada màxima de 6 mesos.

-       Quanties màximes depenent de la ubicació de l’habitatge.

Barcelona ciutat: 750 euros mensuals.

Demarcació de Barcelona: 750 euros mensuals.

Demarcació de Girona: 500 euros mensuals.

Demarcació de Tarragona: 500 euros mensuals.

Demarcació de Lleida: 450 euros mensuals.

Demarcació de les Terres de l'Ebre: 350 euros mensuals.

No pot superar la renda de lloguer pactada al contracte d’arrendament.

 

Ø Incompatibilitats

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per les mateixes mensualitats del mateix any. Si el sol·licitant es beneficia d’altres ajuts per al pagament del lloguer, la suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no podrà ser superior a 5.400 euros.

 

 

En el cas que necessiteu que des d’ Arenys Consulting us tramitem l’ajut podeu enviar un email a : ajuts@arenysconsulting.net i us informarem.

Comunitats de Propietaris en Fase 1


 

Consulta el nostre

nou espai d'immobles!

 

Consulta productes i

serveis del teu voltant!


Segueix-nos

Seminaris


Actualitat