Novetats

AJUDES A LA CONTRACTACIÓ

Benvolgut client,

 

Mitjançant la present, el volem informar de les ajudes a la contractació existents fins a la data.

 

Des del SOC segueixen obertes les següents subvencions a les que us podríeu adherir en cas de complir els requisits necessaris i que us fem arribar de manera resumida, per tant, per a més informació preguem contactin amb el departament laboral.

 

30 PLUS

 

·         Per a la contractació de persones de 30 anys o més inscrites com a demandants d’ocupació.

·         Període mínim de contractació 6 mesos. S’ha de tenir en compte que amb la reforma laboral, la contractació temporal eventual per circumstancies de la producció ha de justificar-se la temporalitat, en cas que aquesta no sigui ajustada a dret pot haver-hi sancions de fins a 10.000 euros.

·         La contractació s’ha d’efectuar abans de 1 d’abril de 2022 i es subvenciona fins a 30 de setembre de 2022

·         Jornada mínima del contracte 20h/setmana

·         La selecció del treballador s’efectua conjuntament amb les entitats promotores (Ajuntaments o PIMEC)

·         Total de la subvenció: 1125,83€/mes

 

30ANYS I MES

 

·         Per a la contractació de dones de 30 anys o més; Persones de 30 anys o més aturades de llarga durada o homes de 45 anys o més.

·         El contracte ha de ser indefinit, ja que la reforma laboral impedeix el contracte temporal de 12 mesos (requisit mínim de contractació per a la subvenció)

·         Jornada mínima del contracte 40h/setmana. No es permet el contracte a temps parcial

·         El contracte ha d’efectuar-se abans de 1 de maig de 2022 i la subvenció cobreix el període de contractació fins a 31 de desembre de 2022.

·         La selecció del treballador pot ser de lliure elecció o bé de les entitats promotores.

·         Total de la subvenció: 1473,71 €/mes

 

CONTRACTACIO JOVE

 

·         Joves de 16 a 29 anys inscrites com a demandant d’ocupació no ocupats (DONO)

·         Període mínim de contracte de 12 mesos. Es pot dur a terme una contractació de 12 mesos amb un contracte de pràctiques (sempre que es compleixin els requisits), en cas contrari s’haurà d’efectuar un contracte indefinit

·         El contracte s’ha de formalitzar abans de 28 de febrer de 2022 i es subvenciona 12 mesos de contracte, fins 28 de febrer de 2023.  

·         La jornada mínima del contracte ha de ser 40h/setmana. No es permet el contracte a temps parcial. n

·         La selecció del treballador pot ser de lliure elecció o bé de les entitats promotores.

·         Total de la subvenció: 1473,71 €/mes

 

Per ampliar aquesta informació poden contactar amb el nostre despatx si ho considera oportú.

 

Arenys de Munt, 24/02/2022

 

Arenys Consulting SL

LA NOVA REFORMA LABORAL - RDL 32/2021

Benvolgut client,

 

Mitjançant la present, el volem informar que el passat 30 de desembre de 2021 va sortir publicat al BOE el RDL 32/2021 sobre novetats importants i mesures urgents de reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en el treball i la transformació del mercat laboral.

 

Cal destacar, que una de les novetats fa referència a la temporalitat dels contractes. La legislació ens dona un període transitori de tres mesos per que les empreses s’adaptin a les noves condicions de contractació, i cal que de manera gradual, tots els contractes que així ho requereixin, siguin adaptats a la nova legislació.

 

El més important a tenir en compte és que a partir d’ara, tots els contractes que es facin es consideren indefinits llevat que es pugui justificar la seva temporalitat. La nova legislació dona uns supòsits molt limitats per poder fer contractacions temporals; d’aquesta manera, desapareix el contracte d’obra o servei; i la contractació temporal per circumstàncies de la producció es podrà dur a terme únicament en supòsits molt específics que siguin imprevisibles com increments puntuals de feina per comandes no cícliques que es pugui demostrar o que derivin de les circumstàncies puntuals del mercat, o bé per un increment de comandes puntual que es produeixi durant un desajust temporal de l’ocupació estable (contractes indefinits) disponible a l’empresa.

 

Pel que fa als contractes de substitució ja sigui per baixes de malaltia, maternitat, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància, els destinats a completar la jornada a una persona amb jornada reduïda per causa legal o durant el procés de selecció per un lloc de treball indefinit, (màxim 3 mesos), es podran seguir fent com fins ara, incloent una millora en la que es permetrà contractar a la persona substituta fins a 15 dies abans que es faci efectiva aquesta substitució. També es mantenen inalterables els contractes temporals de foment de l’ocupació per discapacitats, víctimes de violència de gènere o en situació d’exclusió social

 

També s’implanta un recàrrec de 26€ per treballador per aquells contractes amb una durada inferior a 30 dies.

 

Una novetat molt important la trobem en matèria de sancions, ja que per aquells contractes temporals que Inspecció no trobi justificació a la seva temporalitat, s’aplicaran sancions de fins a 10.000€ per cada treballador.

 

Des de la nostra assessoria, recomanem a totes les empreses que vulguin contractar treballadors, que intentin adaptar-se a la nova normativa, i que donin preferència als contractes indefinits o bé amb la modalitat de fixes discontinus, ja que l’Estat vol que sigui a partir d’ara la prioritària per tal de desincentivar la temporalitat, i s’ha inclòs en aquests RDL noves casuístiques per poder contractar treballadors fixes discontinus, ja que es considerarà adequat per activitats estacionals, de temporada així com aquells que siguin de prestació intermitent ja tinguin períodes d’execució determinats o indeterminats.

 

Per ampliar aquesta informació poden contactar amb el nostre despatx si ho considera oportú.

 

Arenys de Munt, 18 de febrer de 2022

 

Arenys Consulting SL

Adaptació de les bases de cotització al nou Salari Mínim Interprofessional

El passat 4 de desembre de 2021 va sortir publicada la ordre PCM 1353/2021 en referència a les adaptacions de les bases de cotització al nou Salari Mínim Interprofessional que va ser aprovat al setembre passat. Amb aquestes noves bases de cotització, s’han produït diferències a la Seguretat Social (TC1) per aquelles empreses que tinguin treballadors que estiguin per sota d’aquesta nova base mínima a partir del setembre de 2021. Per tant, caldrà fer una liquidació complementària d’aquests treballadors per regularitzar les quotes. De moment la Seguretat Social ens ha comunicat que no hem d’enviar cap liquidació complementària encara, però que properament, ens comunicaran quan podrem fer l’enviament d’aquestes diferències i tant bon punt ho sabem ho farem arribar als nostres clients.

 

 Per altra banda, la Seguretat Social, mitjançant un comunicat dirigit a tots els assessors i gestories, ens ha informat que s’estan detectant contractacions de treballadors estrangers amb permisos de treballs falsos, per tant, per evitar aquest tipus de situacions i evitar responsabilitats per part de les empreses, recordem que sempre que hi hagi una contractació d’aquest tipus, demaneu sempre el NIE original i passaport, per comprovar l’autenticitat dels documents, i també reviseu la fisonomia de la fotografia in situ per comprovar les característiques físiques del treballador. És important que feu aquesta comprovació ja que en cas d’haver contractar un treballador amb un NIE fals, es poden produir responsabilitats per part de l’empresari amb possibles sancions molt greus per part de la Inspecció de Treball.

 

Per ampliar aquesta informació poden contactar amb el nostre despatx si ho considera oportú.

 

 

 


 

Consulta el nostre

nou espai d'immobles!

 

Consulta productes i

serveis del teu voltant!


Segueix-nos

Seminaris


Actualitat